Main

دندان پزشکی زیبایی ، بکارگیری آمیزه ای از علم و هنر در جهت نشاندن لبخندی زیبا بر لبان بیماران می باشد. در این راستا علاوه بر تسلط داشتن بر علم و تکنیک، باید به جنبه های زیبایی شناسی، خصوصا در محدوده دهان توجه خاص مبذول شود.